Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a VM with multiple IPs

Anavi N tarafından
Son güncelleme tarihi: 3.05.2021

This template allows you to deploy a VM with 3 IP configurations. This template will deploy a Linux/Windows VM called *myVM1* with 3 IP configurations: *IPConfig-1*, *IPConfig-2* and *IPConfig-3*, respectively.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsLabelPrefix DNS for PublicIPAddressName1
dnsLabelPrefix1 DNS for PublicIPAddressName2
OSVersion The Windows/Linux version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows/Linux version.
imagePublisher The Windows/Linux image publisher for the selected VM.
imageOffer The Windows/Linux image for the selected VM.
vmSize description
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-multiple-ipconfig/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-multiple-ipconfig/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma