Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create a VM in a new or existing vnet from a generalized VHD

Brian Moore tarafından
Son güncelleme tarihi: 28.04.2021

This template creates a VM from a generalized VHD and let you connect it to a new or existing VNET that can reside in another Resource Group than the virtual machine

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vmName Name of the VM
osType Type of OS on the existing vhd
osDiskVhdUri Uri of the existing VHD in ARM standard or premium storage
vmSize Size of the VM
vNetNewOrExisting Specify whether to create a new or existing virtual network for the VM.
virtualNetworkName Name of the existing VNET
virtualNetworkResourceGroup Name of the existing VNET resource group
subnetName Name of the subnet in the virtual network you want to use
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
location Location for all resources.
adminUsername User name for the Virtual Machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine.
adminPasswordOrKey Password or ssh key for the Virtual Machine.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-generalized-vhd-new-or-existing-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-generalized-vhd-new-or-existing-vnet/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma