Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

VM Using Managed Identity for Artifact Download

Brian Moore tarafından
Son güncelleme tarihi: 10.09.2021

This template shows how to use a managed identity to download artifacts for the virtual machine's custom script extension.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
vmSize Size of the virtual machine
location Location for all resources.
fileUris An array of fileUris to download via the custom script extension
identityName name for the managedIdenity to use for custom script download, the principal must have at least storage blob reader permission on the storage account, roleDef: 2a2b9908-6ea1-4ae2-8e65-a410df84e7d1
identityResourceGroup resourceGroup for the managedIdenity to use for custom script download
alwaysRun For the sample, use this to ensure the extension will always execute.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-cse-msi/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-cse-msi/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma