Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Scalable Umbraco CMS Web App

Sunitha Muthukrishna tarafından
Son güncelleme tarihi: 21.05.2021

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
actionGroupName The name of the action group.
actionGroupShortName The short name of the action group.
appInsightsResource The id of the underlying Application Insights resource.
appName Name of azure web app.
appServiceTier Choose either Standard or Premium Azure Web Apps pricing tiers. It defaults to Standard.
appServiceWorkerSize Worker Size( 0=Small, 1=Medium, 2=Large )
dbServerName SQL Azure DB Server name
dbAdministratorLogin SQL Azure DB administrator user login
dbAdministratorLoginPassword Database admin user password
dbName Database Name
dbEdition SQL DB appServiceTier : Basic,Standard,Premium
nonAdminDatabaseUsername Non-admin Database User. Must be Unique
nonAdminDatabasePassword Non-admin Database User password
storageAccountType Storage Account Type : Standard-LRS, Standard-GRS,Standard-RAGRS,Standard-ZRS
redisCacheName Redis Cache Name
redisCacheServiceTier Redis Cache appServiceTier - Basic , Standard
emails A list of strings representing the email addresses to send alerts to.
location Location for all resources.
packageUri (açıklama yok)

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/umbraco/umbraco-cms-webapp-redis-cache/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/umbraco/umbraco-cms-webapp-redis-cache/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma