Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Windows Server 2016 Storage Spaces Direct (S2D) SOFS cluster

Keith Mayer tarafından
Son güncelleme tarihi: 9.06.2021

This template creates Azure VMs on an existing VNET, and it provisions them as a Windows Server 2016 Storage Spaces Direct (S2D) Scale-Out File Server (SOFS) cluster.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
namePrefix Naming prefix for each new resource created. 3-char min, 8-char max, lowercase alphanumeric
storageAccountType Type of new Storage Accounts (Standard_LRS, Standard_GRS, Standard_RAGRS or Premium_LRS) to be created to store VM disks
vmSize Size of the S2D VMs to be created
vmCount Number of S2D VMs to be created in cluster (Min=2, Max=3)
vmDiskSize Size of each data disk in GB on each S2D VM (Min=128, Max=1023)
vmDiskCount Number of data disks on each S2D VM (Min=2, Max=32). Ensure that the VM size you've selected will support this number of data disks.
existingDomainName DNS domain name for existing Active Directory domain
adminUsername Name of the Administrator of the existing Active Directory Domain
adminPassword Password for the Administrator account of the existing Active Directory Domain
existingVirtualNetworkRGName Resource Group Name for the existing VNET.
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET.
existingSubnetName Name of the existing subnet in the existing VNET to which the S2D VMs should be deployed
sofsName Name of clustered Scale-Out File Server role
shareName Name of shared data folder on clustered Scale-Out File Server role
_artifactsLocation Location of resources that the script is dependent on such as linked templates and DSC modules
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/storage-spaces-direct/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/storage-spaces-direct/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma