Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create SQL MI with point-to-site connection configured

Srđan Božović tarafından
Son güncelleme tarihi: 28.04.2021

Deploy Azure Sql Database Managed Instance (SQL MI) and Virtual network gateway configured for point-to-site connection inside the new virtual network.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
managedInstanceName Enter managed instance name.
administratorLogin Enter user name.
administratorLoginPassword Enter password.
publicRootCertData Client root certificate data used to authenticate VPN clients.
location Enter location. If you leave this field blank resource group location would be used.
virtualNetworkName Enter virtual network name. If you leave this field blank name will be created by the template.
addressPrefix Enter virtual network address prefix.
subnetName Enter subnet name.
subnetPrefix Enter subnet address prefix.
gatewaySubnetPrefix The prefix for the GatewaySubnet where the VirtualNetworkGateway will be deployed. This must be at least /29.
vpnClientAddressPoolPrefix The IP address range from which VPN clients will receive an IP address when connected. Range specified must not overlap with on-premise network.
skuName Enter sku name.
vCores Enter number of vCores.
storageSizeInGB Enter storage size.
licenseType Enter license type.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sqlmi-new-vnet-w-point-to-site-vpn/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sqlmi-new-vnet-w-point-to-site-vpn/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma