Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Django App with SQL Databases

Meet Bhagdev tarafından
Son güncelleme tarihi: 4.08.2021

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy an application. This example creates an Ubuntu VM, does a silent install of Python, Django and Apache, then creates a simple Django app. The template also creates a SQL Database, with a sample table with some sample data which displayed in the web browser using a query

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
newStorageAccountName Name of the Storage Account
adminUsername Username for the Administrator of the VM
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmDnsName DNS Name for the Public IP. Must be lowercase.
administratorLogin Admin username for SQL Database
administratorLoginPassword Admin password for SQL Database
collation SQL Collation
databaseName Name of your SQL Database
edition SQL Database Edition
maxSizeBytes Max DB size in bytes
requestedServiceObjectiveId Requested Service Objective ID
serverName Unique name of your SQL Server
firewallStartIP Start IP for your firewall rule, for example 0.0.0.0
firewallEndIP End IP for your firewall rule, for example 255.255.255.255
version SQL Version
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
vmSize Default VM Size

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/django/sqldb-django-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/django/sqldb-django-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma