Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

SQL VM Performance Optimized Storage Settings on UltraSSD

Feng Hong tarafından
Son güncelleme tarihi: 12.05.2021

Create a SQL Server Virtual Machine with performance optimized storage settings, using UltraSSD for SQL Log files

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
virtualMachineName The name of the VM
virtualMachineSize The virtual machine size.
existingVirtualNetworkName Specify the name of an existing VNet in the same resource group
existingVnetResourceGroup Specify the resrouce group of the existing VNet
existingSubnetName Specify the name of the Subnet Name
imageOffer Windows Server and SQL Offer
sqlSku SQL Server Sku
zone Zone to deploy to
adminUsername The admin user name of the VM
adminPassword The admin password of the VM
storageWorkloadType SQL Server Workload Type
sqlDataDisksCount Amount of data disks (1TB each) for SQL Data files
dataPath Path for SQL Data files. Please choose drive letter from F to Z, and other drives from A to E are reserved for system
sqlLogUltraSSDDiskSizeInGB SQL Log UltraSSD Disk size in GiB.
sqlLogUltraSSDdiskIOPSReadWrite SQL Log UltraSSD Disk IOPS value representing the maximum IOPS that the disk can achieve.
sqlLogUltraSSDdiskMbpsReadWrite SQL Log UltraSSD Disk MBps value representing the maximum throughput that the disk can achieve.
logPath Path for SQL Log files. Please choose drive letter from F to Z and different than the one used for SQL data. Drive letter from A to E are reserved for system
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-new-storage-ultrassd/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-new-storage-ultrassd/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Feng Hong tarafından daha fazla şablon