Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create SQL AvailabilityGroup listener on existing Always ON setup.

pratraw tarafından
Son güncelleme tarihi: 9.06.2021

Deploy SQL AvailabilityGroup listener on existing Always ON setup. This creates Listener on an existing SQL Availability Group, sets up corresponding load balancer rules and probe ports on Azure Load balancer to get the listener connections working.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
existingFailoverClusterName Specify the name of the failover cluster
existingSqlAvailabilityGroup Specify the name of SQL Availability Group for which listener is being created
existingVmList Specify the Virtual machine list participating in SQL Availability Group e.g. VM1, VM2. Maximum number is 6.
Listener Specify a name for the listener for SQL Availability Group
ListenerPort Specify the port for listener
ListenerIp Specify the available private IP address for the listener from the subnet the existing Vms are part of.
existingVnetResourcegroup Specify the resourcegroup for virtual network
existingVnet Specify the virtual network for Listener IP Address
existingSubnet Specify the subnet under Vnet for Listener IP address
existingInternalLoadBalancer Name of existing internal load balancer for the AG listener. Choose Standard Sku if the VMs are not in an availability set.
ProbePort Specify the load balancer port number (e.g. 59999)
Location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-aglistener-setup/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-aglistener-setup/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

pratraw tarafından daha fazla şablon