The Azure Quickstart templates are currently available in English

Configures Spark cluster & a single node Cassandra on CentOS

Senthuran Sivananthan tarafından
Son güncelleme tarihi: 26.06.2018

This project configures a Spark cluster (1 master and n-slave nodes) and a single node Cassandra on Azure using CentOS 7.x. The base image starts with CentOS 7.1 and it is updated to the latest version as part of the provisioning steps.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
storageMasterType Storage type that is used for master Spark node. This storage account is used to store VM disks.
storageSlaveType Storage type that is used for each of the slave Spark node. This storage account is used to store VM disks.
storageCassandraType Storage type that is used for Cassandra. This storage account is used to store VM disks.
vmMasterVMSize VM size for master Spark node. This VM can be sized smaller.
vmNumberOfSlaves Number of VMs to create to support the slaves. Each slave is created on it's own VM. Minimum of 2 & Maximum of 200 VMs.
vmSlaveVMSize VM size for slave Spark nodes. This VM should be sized based on workloads.
vmCassandraVMSize VM size for Cassandra node. This VM should be sized based on workloads.
vmAdminUserName Specific an admin username that should be used to login to the VM.
vmAdminPassword Specific an admin password that should be used to login to the VM.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/spark-and-cassandra-on-centos/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/spark-and-cassandra-on-centos/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma