Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

SonarQube on Windows with Azure SQL Database

Rob Bos tarafından
Son güncelleme tarihi: 10.05.2021

Deploy a Windows VM with SonarQube installed and configured against an Azure SQL Database.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
sqVM_AppName Name of the VM that SonarQube will be installed upon
sq_PublicIP_DnsPrefix The prefix of the public URL for the VM on the Internet. It should be unique across all Azure and match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
sqVM_AppAdmin_UserName Admin account name for the SonarQube VM
sqVM_AppAdmin_Password Password for the SonarQube VM Admin account
sqDB_Admin_UserName Admin account name for Azure SQL Server
sqDB_Admin_Password Password for Azure SQL Server Admin account
sqDB_ServerName Name of Azure SQL Server (limit to 10 chars or less)
sqDB_DBName Name of the SonarQube DB on the Azure SQL Server
sqDB_DBEdition Edition of Azure SQL Database to create
diskType Type of Azure Storage Acct to create
sqVM_Installation_Type Type of SonarQube installation, Secure (HTTPS) or non-secure (HTTP)
sqVM_ReverseProxy_Type Type of Reverse Proxy to secure SonarQube
sqVM_LTS_Version Version of SonarQube to install
sonarQubeDownloadRoot Location to download the installation binary of SonarQube from
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
location Location for all resources.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
SQvmAppVmSize Size fo the VM

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sonarqube/sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sonarqube/sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma