Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create a Site-to-Site VPN Connection

Steven Edouard tarafından
Son güncelleme tarihi: 28.04.2021

This template allows you to create a Site-to-Site VPN Connection using Virtual Network Gateways

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vpnType Route based (Dynamic Gateway) or Policy based (Static Gateway)
localGatewayName Arbitrary name for gateway resource representing your local/on-prem gateway
localGatewayIpAddress Public IP of your local/on-prem gateway
localAddressPrefix CIDR block representing the address space of your local/on-prem network's Subnet
virtualNetworkName Arbitrary name for the Azure Virtual Network
azureVNetAddressPrefix CIDR block representing the address space of the Azure VNet
subnetName Arbitrary name for the Azure Subnet
subnetPrefix CIDR block for VM subnet, subset of azureVNetAddressPrefix address space
gatewaySubnetPrefix CIDR block for gateway subnet, subset of azureVNetAddressPrefix address space
gatewayPublicIPName Arbitrary name for public IP resource used for the new azure gateway
gatewayName Arbitrary name for the new gateway
gatewaySku The Sku of the Gateway. This must be one of Basic, Standard or HighPerformance.
connectionName Arbitrary name for the new connection between Azure VNet and other network
sharedKey Shared key (PSK) for IPSec tunnel
vmName Name of the sample VM to create
vmImageSKU VM Image SKU
vmSize Size of the Virtual Machine.
adminUsername Username for sample VM
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
location Location for the resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/site-to-site-vpn/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/site-to-site-vpn/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Steven Edouard tarafından daha fazla şablon