Deploy a 5 Node Service Fabric Cluster to an OMS workspace

Kristian Nese tarafından
Son güncelleme tarihi: 25.04.2017

This template allows you to deploy a 5 node Service fabric Cluster, an OMS Workspace, add the storage account to the workspace and enable the Service Fabric Gallery solution

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
clusterName Name of your cluster - Between 3 and 23 characters. Letters and numbers only
subnet0Prefix Specify the subnet prefix
computeLocation Select the location for your SF resources
publicIPAddressType Select the IP allocation for the public IP address
adminUsername Remote desktop user Id
adminPassword Remote desktop user password. Must be a strong password
addressPrefix specify vNet address prefix
dnsName DNS name for your Service Fabric Cluster endpoint
overProvision true or false
vmNodeType0Name Specify type name
omsWorkspacename Name of your OMS Log Analytics Workspace
omsRegion Specify the Azure Region for your OMS workspace

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/service-fabric-oms/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/service-fabric-oms/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma