Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create a Route Server in a New Subnet

Duong Au tarafından
Son güncelleme tarihi: 22.10.2021

This template deploys a Route Server into a subnet named RouteServerSubnet.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vnetName Name of new or existing vnet to which Azure Route Server should be deployed.
vnetIpPrefix IP prefix for available addresses in vnet address space.
vnetNew_or_Existing Specify whether to provision new vnet or deploy to existing vnet.
routeServerSubnetIpPrefix Route Server subnet IP prefix MUST be within vnet IP prefix address space.
publicIpNew_or_Existing Specify whether to provision new standard public IP or deploy using existing standard public IP.
publicIpName Name of the standard Public IP used for the Route Server
firstRouteServerName Name of Route Server.
routeServerBgpConnectionName Name of BGP connection.
peerAsn Peer ASN connecting to.
peerIp Peer IP connecting to.
location Azure region for Route Server and virtual network.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-server/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-server/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma