Red Hat Linux 3-Tier Solution on Azure

Amit Malik tarafından
Son güncelleme tarihi: 21.08.2018

This template allows you to deploy a 3 Tier architecture using 'Red Hat Enterprise Linux 7.3' virtual machines. Architecture includes Virtual Network, external and internal load balancers, Jump VM, NSGs etc along with multiple RHEL Virtual machines in each tier

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminUsername Username for the Virtual Machines
adminPassword Password for the Virtual Machines(Min Length: 12)
webTierVmCount Number of Web servers to be deployed
appTierVmCount Number of App servers to be deployed
databaseTierVmCount Number of Database servers to be deployed
remoteAllowedCIDR Enter Public IP CIDR to allow for accessing the deployment.Enter in 0.0.0.0/0 format, you can always modify these later in NSG Settings
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/rhel-3tier-iaas/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/rhel-3tier-iaas/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma