Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create Premium Redis Cache deployed into a Virtual Network

Adam Sasine tarafından
Son güncelleme tarihi: 17.11.2021

This template shows how to deploy a premium Azure Redis Cache instance into an existing Virtual Network

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location The location of the existing Virtual Network and for the new Redis Cache.
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance. Valid capacity combinations are (P1..P5).
existingVirtualNetworkResourceGroupName The resource group of the existing Virtual Network.
existingVirtualNetworkName The name of the existing Virtual Network.
existingSubnetName The name of the existing subnet.
enableNonSslPort Set to true to allow access to redis on port 6379, without SSL tunneling (less secure).
minimumTlsVersion The minimum allowed TLS version.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-premium-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-premium-vnet/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma