Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

RDS farm using existing AD & custom image for RDSH vms

MahendraAgrawal tarafından
Son güncelleme tarihi: 12.10.2016

Maliyet tahmini

$803.549511

Tahmin edilen aylık maliyet

Bu değerin nasıl hesaplandığını anlayın ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Ücretlendirme hesaplayıcı

This template creates a RDS farm deployment using custom image for RDSH vms in same resource group

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
dnsLabelPrefix Unique public DNS prefix for the deployment. The fqdn will look something like '<dnsname>.westus.cloudapp.azure.com'. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'. For example johndns1 will result the final RDWEB access url like https://johndns1.westus.cloudapp.azure.com/RDWeb
adDomainName The name of the AD domain. For example contoso.com
adVnetName The vnet name of AD domain. For example johnvnet1
adSubnetName The subnet name of AD domain. For example johnsubnet1
adminUsername The name of the administrator of the new VM and the domain. Exclusion list: 'administrator'. For example johnadmin
adminPassword The password for the administrator account of the new VM and the domain
imageSKU Windows server SKU
rdshsourceImageVhdUri The URI for source of the blob containing the custom image. For example https://johnrdshstore.blob.core.windows.net/johncontainer/MyWindowServerOS.vhd
rdshImageStorageAccountName This is the name of the your storage account where you stored the os custom image you want to use for rdsh machines. For example johnrdshstore
rdshImageResourceGroupName This is the name of resource group where you stored the os custom image you want to use for rdsh machines. For example johnrdshStoreResourceGroup
numberOfRdshInstances Number of RemoteDesktopSessionHosts
rdshVmSize The size of the RDSH VMs

Şablonu kullanın

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/rds-deployment-custom-image-rdsh/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma
Komut satırı
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/rds-deployment-custom-image-rdsh/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma