The Azure Quickstart templates are currently available in English

Puppet Enterprise on Azure with RHEL & Windows Nodes

Amit Malik tarafından
Son güncelleme tarihi: 30.08.2018

This quickstart template deploys a Puppet Enterprise Solution on Azure Virtual Machine running Ubuntu 14.04 with pre-configured puppet agents running RHEL 7.2 and Windows Server 2016. Template will build everything starting from Azure Infrastructure components to Puppet Master & multiple Windows and RHEL puppet Agents installation, configuration etc. To start with, this template will deploy one Puppet Master server vm and multiple RHEL and Windows Agents as specified during deployment.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vmUsername User name for the user of Virtual Machine. Used for both Linux and Windows machines
vmPassword Password for the user of Virtual Machine. Used for both Linux and Windows machines.
puppetConsolePassword Password for the Puppet Enterprise Console.
windowsAgentCount Number of Windows Puppet Agents to deploy. Deploys Windows Server 2016.
linuxAgentCount Number of Linux Puppet Agents to deploy. Deploys RHEL 7.2
remoteAllowedCIDR Enter Public IP CIDR Allowed for accessing the deployment.Enter in 0.0.0.0/0 format. You can always modify these later in NSG Settings
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.Leave blank if unsure
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-enterprise-rhel-win/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-enterprise-rhel-win/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma