Gezintiyi Atla

Create new Ubuntu VM pre-populated with Puppet Agent

Greg Oliver tarafından
Son güncelleme tarihi: 15.12.2015

This template creates a Ubuntu VM and installs the Puppet Agent into it using the CustomScript extension.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vmSize Size of vm, e.g: Standard_D2
username Username for the Virtual Machine, e.g: joetheadmin.
password Password for the Virtual Machine.
newStorageAccountName Unique DNS prefix for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
pupmstrFQDN FQDN of your PE box, e.g: pupmstr.cloudapp.net
pupmstrIP IP of your PE box, e.g: 192.168.1.1
pupmstrInternalFQDN Internal FQDN of your PE box, e.g: pupmstr.pupmstr.d6.internal.cloudapp.net. Get it from node requests page in PE Console.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-agent-linux/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-agent-linux/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma