Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Web App with Private Endpoint

Eric Grenon tarafından
Son güncelleme tarihi: 12.05.2021

This template allows you to create a Web App and expose it through Private Endpoint

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
virtualNetwork_name Name of the VNet
serverFarm_name Name of the Web Farm
site_name Web App name must be unique DNS name worldwide
virtualNetwork_CIDR CIDR of your VNet
subnet1_name Name of the Subnet
subnet1_CIDR CIDR of your subnet
location Location for all resources.
SKU_name SKU name, must be minimum P1v2
SKU_tier SKU tier, must be Premium
SKU_size SKU size, must be minimum P1v2
SKU_family SKU family, must be minimum P1v2
privateEndpoint_name Name of your Private Endpoint
privateLinkConnection_name Link name between your Private Endpoint and your Web App
privateDNSZone_name Name must be privatelink.azurewebsites.net
webapp_dns_name Name must be privatelink.azurewebsites.net

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/private-endpoint-webapp/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/private-endpoint-webapp/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Eric Grenon tarafından daha fazla şablon