Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

OMS Solution - Hyper-V Replica

Ben Taylor tarafından
Son güncelleme tarihi: 13.07.2021

A template for creating an OMS solution to monitor Hyper-V replica.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
workspaceName The name of your OMS Log Analytics workspace.
workspaceRegion The region of your OMS Log Analytics workspace.
automationAccountName The name of the Automation account to use. If this account exists, check the pricing tier and tags to make sure they match the exisitng account.
automationRegion The region the Automaiton account is located in.
automationPricingTier The pricing tier for the Automation account.
onPremisesRunAsUserName The username for the Account That Has Access To The On-Premises servers.
onPremisesRunAsPassword The password for the Account That Has Access To The On-Premises servers.
workSpaceID The Work Space ID for your OMS workspace.
workSpacePrimaryKey The Work Space Primary Key for your OMS workspace.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-hyperv-replica-solution/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-hyperv-replica-solution/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma