OMS - Azure Storage Analytics Solution

Volkan Coskun tarafından
Son güncelleme tarihi: 2.08.2017

Enables Azure Storage Analytics and Logs Solution in OMS. Solution collects Azure storage account inventory, storage usage metrics and audit logs into OMS workspace.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
deploymentNameSuffix Provide an unique deployment names for each deployment subsequent deployments
omsLogAnalyticsWorkspaceName Create new or use an existing Log Analytic Workspace
omsLogAnalyticsRegion Specify the Azure Region for your new or existing OMS workspace
omsLogAnalyticsSku Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
omsAutomationAccountName Use an existing Automation account or create a new
omsAutomationRegion Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
omsWorkspaceType Specify the workspace type
linkedWorkspaceSKU Choose the SKU for linked workspace , only valid if omsWorkspaceType is Linked otherwise ignored.
collectAuditLogs This option creates extra collectors to collect and ingest storage audit logs
collectionFromAllSubscriptions Enables data collection from all subscriptions where Azure SPN has access
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/oms-azure-storage-analytics-solution/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/oms-azure-storage-analytics-solution/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Volkan Coskun tarafından daha fazla şablon