Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

OMS - Azure Resource Usage Solution

Volkan Coskun tarafından
Son güncelleme tarihi: 9.06.2021

Solution brings billing infortmation about Azure Resources into OMS. Cost of resources can be displayed in different currency and locale.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
omsLogAnalyticsWorkspaceName Create a new or use an existing log analytics workspace.
omsLogAnalyticsRegion Specify the Azure Region for your new or existing OMS workspace
omsLogAnalyticsSku Specify the SKU for Log Analytics
omsAutomationAccountName Use an existing Automation account or create a new
omsAutomationRegion Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
omsDataIngestionFrequency Specify the Azure Usage data retrieval frequency
currency Specify the Azure Billing Currency
regionInfo Specify region for Azure BillingSee https://github.com/Azure/azure-content-nlnl/blob/master/articles/billing-countries-and-currencies.md for details.
locale Specify locale for Azure Billing. See https://github.com/Azure/azure-content-nlnl/blob/master/articles/billing-countries-and-currencies.md for details.
offerDurableId Specify the Azure Offer ID available in subscription details from Azure Portal
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
ingestSchedulerGuid GUID for the schedule creation - create a unique before deploy

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-azure-resource-usage-solution/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-azure-resource-usage-solution/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Volkan Coskun tarafından daha fazla şablon