Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy Octopus Deploy 3.0 with a trial license.

Paul Bouwer tarafından
Son güncelleme tarihi: 12.07.2021

This template allows you to deploy a single Octopus Deploy 3.0 server with a trial license. This will deploy on a single Windows Server 2012R2 VM (Standard D2) and SQL DB (S1 tier) into the location specified for the Resource Group.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vmAdminUsername Admin username for the Octopus Deploy Virtual Machine.
vmAdminPassword Admin password for the Octopus Deploy Virtual Machine.
networkDnsName Unique DNS Name used to access the Octopus Deploy server via HTTP or RDP.
sqlServerName Unique DNS Name for the SQL DB Server that will hold the Octopus Deploy data.
sqlAdminUsername Admin username for the Octopus Deploy SQL DB Server.
sqlAdminPassword Admin password for the Octopus Deploy SQL DB Server.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
vmSize Admin password for the Octopus Deploy web application.
vmName Admin password for the Octopus Deploy web application.
location Admin password for the Octopus Deploy web application.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/octopus/octopusdeploy3-single-vm-windows/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/octopus/octopusdeploy3-single-vm-windows/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma