Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Multi tier VNet with NSGs and DMZ

Narayan Annamalai tarafından
Son güncelleme tarihi: 14.05.2021

This template deploys a Virtual Network with 3 subnets, 3 Network Security Groups and appropriate security rules to make the FrontEnd subnet a DMZ

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
virtualNetworkName This is your Virtual Network
addressPrefix The CIDR address space for your Virtual Network in Azure
FESubnetPrefix This is CIDR prefix for the FrontEnd Subnet
AppSubnetPrefix This is CIDR prefix for the Application Subnet
DBSubnetPrefix This is CIDR prefix for the Database Subnet
FENSGName This is name of the networkSecurityGroup that will be assigned to FrontEnd Subnet
AppNSGName This is name of the networkSecurityGroup that will be assigned to Application Subnet
DBNSGName This is name of the networkSecurityGroup that will be assigned to Database Subnet
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-dmz-in-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-dmz-in-vnet/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Narayan Annamalai tarafından daha fazla şablon