Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Enable NSG Flow Logs

Dalan Mendonca tarafından
Son güncelleme tarihi: 28.04.2021

This template create an NSG Flow Logs resource

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location Region where you resources are located
NetworkWatcherName Name of the Network Watcher attached to your subscription. Format: NetworkWatcher_<region_name>
FlowLogName Chosen name of your Flow log resource
existingNSG Resource ID of the target NSG
RetentionDays Retention period in days. Default is zero which stands for permanent retention. Can be any Integer from 0 to 365
FlowLogsversion FlowLogs Version. Correct values are 1 or 2 (default)
storageAccountType Storage Account type

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/networkwatcher-flowLogs-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/networkwatcher-flowLogs-create/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma