Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Hyper-V Host Virtual Machine with nested VMs.

Ryan Williams tarafından
Son güncelleme tarihi: 23.06.2021

Deploys a Virtual Machine to by a Hyper-V Host and all dependent resources including virtual network, public IP address and route tables.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location Location for all resources.
HostPublicIPAddressName Resource Name for Public IP address attached to Hyper-V Host
virtualNetworkName Hyper-V Host and Guest VMs Virtual Network
virtualNetworkAddressPrefix Virtual Network Address Space
NATSubnetName NAT Subnet Name
NATSubnetPrefix NAT Subnet Address Space
hyperVSubnetName Hyper-V Host Subnet Name
hyperVSubnetPrefix Hyper-V Host Subnet Address Space
ghostedSubnetName Ghosted Subnet Name
ghostedSubnetPrefix Ghosted Subnet Address Space
azureVMsSubnetName Azure VMs Subnet Name
azureVMsSubnetPrefix Azure VMs Address Space
HostNetworkInterface1Name Hyper-V Host Network Interface 1 Name, attached to NAT Subnet
HostNetworkInterface2Name Hyper-V Host Network Interface 2 Name, attached to Hyper-V LAN Subnet
HostVirtualMachineName Name of Hyper-V Host Virtual Machine, Maximum of 15 characters, use letters and numbers only.
HostVirtualMachineSize Size of the Host Virtual Machine
HostAdminUsername Admin Username for the Host Virtual Machine
HostAdminPassword Admin User Password for the Host Virtual Machine

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/nested-vms-in-virtual-network/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/nested-vms-in-virtual-network/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma