Gezintiyi Atla

Deploy Neo4J in Ubuntu VM.

Hazem Elshabini tarafından
Son güncelleme tarihi: 16.08.2018

This template allows you to deploy an Ubuntu VM with Neo4J binaries and runs Neo4J on its designated ports.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vmName Virtual machine name.
vmSize Virtual machine size. Make sure VM size supports disk type.
vmUbuntuOSVersion Ubuntu OS image version.
vmAdminUsername User name for the virtual machine.
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
neo4jEdition Neo4J edition and version to install.
publicIPAddressDns Unique DNS name for public IP Address. As in: publicIPAddressDns.location.cloudapp.azure.com
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/neo4j-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/neo4j-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma