Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Virtual Network NAT

Allen Sudbring tarafından
Son güncelleme tarihi: 5.04.2022

Deploy a NAT gateway and virtual machine

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vmname Name of the virtual machine
vmsize Size of the virtual machine
vnetname Name of the virtual network
subnetname Name of the subnet for virtual network
vnetaddressspace Address space for virtual network
vnetsubnetprefix Subnet prefix for virtual network
natgatewayname Name of the NAT gateway
networkinterfacename Name of the virtual machine nic
publicipname Name of the NAT gateway public IP
nsgname Name of the virtual machine NSG
publicipvmname Name of the virtual machine public IP
publicipprefixname Name of the NAT gateway public IP
adminusername Administrator username for virtual machine
adminpassword Administrator password for virtual machine
location Name of resource group

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nat-gateway-1-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nat-gateway-1-vm/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma