Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Nagios Core on Ubuntu VMs

Son güncelleme tarihi: 5.05.2021

This template installs and configures Nagios Core, the industry standard, Open Source IT monitoring system that enables organizations to identify and resolve IT infrastructure problems before they affect critical business processes

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines
adminPassword Administrator password used when provisioning virtual machines
virtualNetworkName The arbitrary name of the virtual network provisioned for the cluster
addressPrefix The network address space for the virtual network
subnetName Subnet name for the virtual network that resources will be provisioned in to
subnetPrefix Address space for the virtual network subnet
domainName Domain name of the publicly accessible Apache web server hosting Nagios
numberOfVMInstances Number of VIrtual Machine instances.
vmSize Size of the Virtual Machine.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/nagios-on-ubuntu/.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/nagios/nagios-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/nagios/nagios-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma