Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Deploys 1 MySQL PaaS instance and up to 5 read only replicas

Hernan J. Larrea tarafından
Son güncelleme tarihi: 5.05.2021

This template will deploy a MySQL PaaS Server instance, and from 0 to 5 read only replicas. They will all be set on the same location as the master and replication will be automatically configured.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
serverName Server name for the MySQL PaaS instance and it's replicas (replicas will get a '-' attached to the end with the replica number).
location Location for the MySQL PaaS components to be deployed.
administratorLogin Administrator name for MySQL servers.
administratorLoginPassword Password for the MySQL server administrator.
vCPU Number of vCPUs for the MySQL Server instances to be deployed.
skuFamily Hardware generation for the MySQL Server instances to be deployed.
skuSizeMB Storage capacity for the MySQL Server instances to be deployed.
skuTier Performance tier for the MySQL Server instances to be deployed.
numberOfReplicas Number of replica instances to be deployed.
version MySQL version for the MySQL Server instances to be deployed.
enableAzureResources Enable Azure hosted resources to access the master instance.
backupRetentionDays Backup retention period.
geoRedundantBackup Enable or disable geo redundant backups.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mysql/mysql-paas-replication/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mysql/mysql-paas-replication/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma