Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Virtual Machine Scaleset example using Availability Zones

Aaron Lower tarafından
Son güncelleme tarihi: 2.06.2021

This template creates a VMSS placed in separate Availability Zones with a load balancer.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location Location for the VM, only certain regions support Availability Zones
vmssSku Size of the scale set.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
dnsName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources and resource-specific information is appended.
numberOfVms The number of VMs to deploy in each VMSS.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/multi-vmss-linux-lb-zones/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/multi-vmss-linux-lb-zones/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma