Multi VM Template with Chef Agent

KundanaP tarafından
Son güncelleme tarihi: 28.4.2015

Deploys multiple Ubuntu VMs with Chef

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
newStorageAccountName Unique Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed
vmDnsName DNS name for the VM
numberOfInstances Number of VM instances to create, default is 2
availabilitySetName Availability Set name for the VMs
adminUserName Admin user name for the Virtual Machines
adminPassword Admin password for the Virtual Machines
imagePublisher Publisher for the OS image, the default is Canonical
imageOffer The name of the image offer. The default is Ubuntu
imageSKU Version of the image. The default is 14.04.2-LTS
vmSize VM Size
chef_node_name Unique name for the node (VM) in the Chef Organization
chef_server_url Organization URL for the Chef Server. Example https://ChefServerDnsName.cloudapp.net/organizations/Orgname
validation_client_name Validator key name for the organization. Example : MyOrg-validator
runlist Optional Run List to Execute
validation_key JSON Escaped Validation Key

Şablonu kullanın

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/multi-vm-chef-template-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma
Komut satırı
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/multi-vm-chef-template-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

KundanaP tarafından daha fazla şablon