Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Multi tier traffic manager, L4 ILB, L7 AppGateway

Ram Kotti tarafından
Son güncelleme tarihi: 13.07.2021

This template deploys a Virtual Network, segregates the network through subnets, deploys VMs and configures load balancing

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
region1-Location-Name Azure Region valid name
region2-Location-Name Azure Region valid name
trafficManagerProfile_name Traffice Manager profile name
adminuser Admin username
adminuserPassword Admin Password
app-prefix Application prefix name, should be <= 10 characters
imageSKU The Windows version for the VM
vmSize Size of the virtual machine, must be available in the virtual machine's location
numberOfVMInstances Number of VM instances to be created behind internal load balancer control
loadbalancer-dns-prefix Loadbalancer dns name should be lowercase letters
appGW-skuName Choose Application gateway SKU!
appGW-capacity Number of Application Gateway instances
appGW-pathMatch1 Path match string for Path Rule 1
appGW-pathMatch2 Path match string for Path Rule 2

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/multi-tier-loadbalancing/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/multi-tier-loadbalancing/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma