Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Metric alert rule with a static threshold

hutzleo tarafından
Son güncelleme tarihi: 28.04.2021

This template creates a metric alert rule that monitors the CPU Percentage metric of a virtual machine using a static threshold condition type.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
alertName Name of the alert
alertDescription Description of alert
alertSeverity Severity of alert {0,1,2,3,4}
isEnabled Specifies whether the alert is enabled
resourceId Full Resource ID of the resource emitting the metric that will be used for the comparison. For example /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000-00000000/resourceGroups/ResourceGroupName/providers/Microsoft.compute/virtualMachines/VM_xyz
metricName Name of the metric used in the comparison to activate the alert.
operator Operator comparing the current value with the threshold value.
threshold The threshold value at which the alert is activated.
timeAggregation How the data that is collected should be combined over time.
windowSize Period of time used to monitor alert activity based on the threshold. Must be between one minute and one day. ISO 8601 duration format.
evaluationFrequency how often the metric alert is evaluated represented in ISO 8601 duration format

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/monitoring-static-metric-alert/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/monitoring-static-metric-alert/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma