Install MongoDB on CentOS with Custom Script Linux Extension

Mahesh Thiagarajan tarafından
Son güncelleme tarihi: 15.08.2018

This template deploys Mongo DB on a CentOS Virtual Machine. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
dnsNameForPublicIP Unique FQDN for the VM
adminUsername Desired admin username to log on to the VM
adminPassword Desired passworde to log on to the VM
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmSize Desired VM size
publicIPAddressName Name of the public IP address
vmName Name of the VM
virtualNetworkName Name of the virtual network
nicName Name of the virtual network adapter
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-on-centos/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-on-centos/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma