Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Update a packet core control plane

Tom Zhu tarafından
Son güncelleme tarihi: 28.07.2022

This template allows you to update the version of an existing packet core.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location Region where the mobile network will be deployed (must match the resource group region)
existingSiteName The name of the existing packet core / site.
existingPacketCorePlatformType The name of the existing packet core platform type.
existingMobileNetworkName The name of the mobile network.
existingPacketCoreNetworkTechnology The mode in which the packet core instance will run.
existingPacketCoreCustomLocationId The resource ID of the customLocation representing the ASE device where the packet core will be deployed. If this parameter is not specified then the 5G core will be created but will not be deployed to an ASE. [Collect custom location information](https://docs.microsoft.com/en-gb/azure/private-5g-core/collect-required-information-for-a-site#collect-custom-location-information) explains which value to specify here.
controlPlaneAccessInterfaceName The name of the control plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N2 interface whereas in 4G networks this is called the S1-MME interface. This should match one of the interfaces configured on your Azure Stack Edge machine.
controlPlaneAccessIpAddress The IP address of the control plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N2 interface whereas in 4G networks this is called the S1-MME interface.
accessSubnet The network address of the access subnet in CIDR notation
accessGateway The access subnet default gateway
newVersion The version of packet core to use. Only set this field when instructed to by your support engineer.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-update-packet-core-control-plane/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-update-packet-core-control-plane/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma