Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create Azure Maps SAS token stored in an Azure Key Vault

Daniel Stack tarafından
Son güncelleme tarihi: 24.10.2021

This template deploys and Azure Maps account and lists a Sas token based on the provided User Assigned identity to be stored in an Azure Key Vault secret.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location Specifies the location for all the resources.
keyVaultName Specifies the resourceId of the key vault.
accountName The name for the Azure Maps account.
userAssignedIdentityResourceId Specifies the resourceId for the user assigned managed identity resource.
userAssignedIdentityPrincipalId Specifies the resourceId for the user assigned managed identity resource.
pricingTier The pricing tier for the account. Use S0 for small-scale development. Use S1 or G2 for large-scale applications.
kind The pricing tier for the account. Use Gen1 for small-scale development. Use Gen2 for large-scale applications.
startDateTime Current Universal DateTime in ISO 8601 'u' format to be used as start of the SAS Token.
duration The duration of the SAS Token, P1Y is maximum, ISO 8601 format is expected.
maxRatePerSecond The approximate maximum rate per second the SAS token can be used.
signingKey The specified signing key which will be used to create the SAS Token.
allowedOrigins The specified application's web host header origins (example: https://www.azure.com) which the Maps account allows for Cross Origin Resource Sharing (CORS).

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.maps/maps-use-sas/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.maps/maps-use-sas/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Daniel Stack tarafından daha fazla şablon