Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Deploy Azure Database for MariaDB with VNet

Son güncelleme tarihi: 12.04.2022

This template provides a way to deploy an Azure database for MariaDB with VNet integration.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
serverName Server Name for Azure database for MariaDB
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
skuCapacity Azure database for MariaDB compute capacity in vCores (2,4,8,16,32)
skuName Azure database for MariaDB sku name
skuSizeMB Azure database for MariaDB Sku Size
skuTier Azure database for MariaDB pricing tier
skuFamily Azure database for MariaDB sku family
mariadbVersion MariaDB version
location Location for all resources.
backupRetentionDays MariaDB Server backup retention days
geoRedundantBackup Geo-Redundant Backup setting
virtualNetworkName Virtual Network Name
subnetName Subnet Name
virtualNetworkRuleName Virtual Network RuleName
vnetAddressPrefix Virtual Network Address Prefix
subnetPrefix Subnet Address Prefix

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dbformariadb/managed-mariadb-with-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.dbformariadb/managed-mariadb-with-vnet/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma