Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Azure Machine Learning end-to-end secure setup

Dennis Eikelenboom tarafından
Son güncelleme tarihi: 31.05.2022

This set of Bicep templates demonstrates how to set up Azure Machine Learning end-to-end in a secure set up. This reference implementation includes the Workspace, a compute cluster, compute instance and attached private AKS cluster.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
prefix Prefix for all resource names.
location Azure region used for the deployment of all resources.
tags Set of tags to apply to all resources.
vnetAddressPrefix Virtual network address prefix
trainingSubnetPrefix Training subnet address prefix
scoringSubnetPrefix Scoring subnet address prefix
azureBastionSubnetPrefix Bastion subnet address prefix
deployJumphost Deploy a Bastion jumphost to access the network-isolated environment?
dsvmJumpboxUsername Jumphost virtual machine username
dsvmJumpboxPassword Jumphost virtual machine password
amlComputePublicIp Enable public IP for Azure Machine Learning compute nodes
amlComputeDefaultVmSize VM size for the default compute cluster

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-end-to-end-secure-v1-legacy-mode/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-end-to-end-secure-v1-legacy-mode/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma