Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create AML workspace with multiple Datasets & Datastores

Achal Jain tarafından
Son güncelleme tarihi: 11.05.2021

This template creates Azure Machine Learning workspace with multiple datasets & datastores.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
workspaceName Specifies name of workspace to create in Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
datastoreCount Specifies the number of datastores to be created.
datasetCount Specifies the number of datasets to be created.
storageAccountName The name for the storage account to created and associated with the workspace.
containerName The container name.
keyVaultName The name for the key vault to created and associated with the workspace.
tenantId Specifies the tenant ID of the subscription. Get using Get-AzureRmSubscription cmdlet or Get Subscription API.
applicationInsightsName The name for the application insights to created and associated with the workspace.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-workspace-multiple-dataset-datastore/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-workspace-multiple-dataset-datastore/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma