Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create Tabular Dataset in AML workspace from Web URL

Achal Jain tarafından
Son güncelleme tarihi: 11.05.2021

This template creates a tabular dataset from Web URL in Azure Machine Learning workspace.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace which will hold this datastore target.
httpUrl The Http URL.
datasetName The name of the dataset.
datasetDescription Optional : The description for the dataset.
sourceType Data source type
separator Optional: The separator used to split columns for 'delimited_files' sourceType, default to ',' for 'delimited_files'
header Optional : Header type. Defaults to 'all_files_have_same_headers'
fineGrainTimestamp Optional : Column name to be used as FineGrainTimestamp
coarseGrainTimestamp Optional : Column name to be used as CoarseGrainTimestamp. Can only be used if 'fineGrainTimestamp' is specified and cannot be same as 'fineGrainTimestamp'.
tags Optional : Provide JSON object with 'key,value' pairs to add as tags on dataset. Example- {"sampleTag1": "tagValue1", "sampleTag2": "tagValue2"}
skipValidation Optional : Skip validation that ensures data can be loaded from the dataset before registration.
includePath Optional : Boolean to keep path information as column in the dataset. Defaults to False. This is useful when reading multiple files, and want to know which file a particular record originated from, or to keep useful information in file path.
location The location of the Azure Machine Learning Workspace.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-tabular-from-web-url/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-tabular-from-web-url/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma