Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Copy FTP files to Azure Blob logic app

Jeff Hollan tarafından
Son güncelleme tarihi: 12.05.2021

This template allows you to create a Logic app triggers on files in an FTP server and copies them to an Azure Blob container. You can add an additional triggers or actions to customize it to your needs.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
logicAppName The name of the logic app.
azureBlobAccountName Account name of the Azure Blob storage account.
azureBlobAccessKey Account key of the Azure Blob storage account.
azureBlobConnectionName The name of the Azure Blob connection being created.
ftpServerAddress The address of the FTP server.
ftpUsername The username for the FTP server.
ftpPassword The password for the FTP server.
ftpServerPort The port for the FTP server.
ftpConnectionName The name of the FTP connection being created.
ftpFolderPath The path to the FTP folder you want to listen to.
blobContainerPath The container/path of the folder you want to add files to.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-ftp-to-blob/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-ftp-to-blob/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma