Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Call custom APIs from Azure Logic Apps

Stephen Siciliano tarafından
Son güncelleme tarihi: 29.04.2021

Although Logic Apps provides hundreds of connectors for various services, you might want to call APIs that run your own code. One of the easiest and most scalable ways to host your own web APIs is by using Azure App Service. This template deploys a Web app for your custom API and secures that API by using Azure Active Directory authentication.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
tenantId The tenant ID that you Azure subscription is in.
webAppName The name of the Web app.
webAppClientId The client ID of the application identity that is used to secure the Web app.
logicAppName The name of the logic app to create.
logicAppClientID The client ID of the application identity that the Logic app has to call your Web app.
logicAppClientSecret The client secret (key or password) of the application identity that the Logic app has to call your Web app.
svcPlanName The name of the App Service plan to create for hosting the logic app.
sku The pricing tier for the App Service plan.
svcPlanSize The instance size of the app.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-custom-api/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-custom-api/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma