Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Correlating messages over Logic Apps using Service Bus

Eldert Grootenboer tarafından
Son güncelleme tarihi: 20.05.2021

which shows how we can correlate messages over Logic Apps using Azure Service Bus

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
serviceBusNamespace The Service Bus namespace name. This value should be globally unique!
clientLogicApp Name of the client Logic App
backendLogicApp Name of the backend Logic App
transformationLogicApp Name of the transformation Logic App
messageRoutingTopic The name of the topic for routing messages.
clientLogicAppSubscription The name of the topic subscription towards the client Logic App.
backendLogicAppSubscription The name of the topic subscription towards the backend Logic App.
transformationLogicAppSubscription The name of the topic subscription towards the transformation Logic App.
serviceBusConnection The name of the connection to Service Bus created for Logic Apps.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-correlation-using-servicebus/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-correlation-using-servicebus/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma