Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create a cross-region load balancer

Allen Sudbring tarafından
Son güncelleme tarihi: 11.05.2021

This template creates a cross-region load balancer with a backend pool containing two regional load balancers. Cross-region load balancer is currently available in limited regions. The regional load balancers behind the cross-region load balancer can be in any region.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
projectName Specifies a project name that is used for generating resource names.
location-cr Specifies the location for the cross-region load balancer. Available in limited regions.
location-r1 Specifies the location for the regional load balancer.
location-r2 Specifies the location for the regional load balancer.
adminUsername Specifies the virtual machine administrator username.
adminPassword Specifies the virtual machine administrator password.
vmSize Size of the virtual machine

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/load-balancer-cross-region/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/load-balancer-cross-region/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma