Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create an IOT Hub and Ubuntu edge simulator.

Lee Stott tarafından
Son güncelleme tarihi: 14.05.2021

This template creates an IOT Hub and Virtual Machine Ubuntu edge simulator.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vmName The name of you Virtual Machine
iotHubName Specify the name of the Iot hub.
iotHubDomain Specify the domain of the Iot hub.
provisioningServiceName Specify the name of the provisioning service.
location Specify the location of the resources.
skuName The SKU to use for the IoT Hub.
skuUnits The number of IoT Hub units.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPassword SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version
vmSize The size of the VM
virtualNetworkName Name of the VNET
subnetName Name of the subnet in the virtual network
networkSecurityGroupName Name of the Network Security Group

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.devices/iot-iothub-edgeemulator-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.devices/iot-iothub-edgeemulator-vm/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma