Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Azure VM Scale Set as clients of Intel Lustre

Arsen Vladimirskiy tarafından
Son güncelleme tarihi: 30.07.2021

This template creates a set of Intel Lustre 2.7 clients using Azure VM Scale Sets and Azure gallery OpenLogic CentOS 6.6 or 7.0 images and mounts an existing Intel Lustre filesystem

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location Location for the resources.
imageSku OpenLogic CentOS version to use
vmssName String used as a base for naming resources (9 characters or less). A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
adminUsername Admin username for the virtual machines, optional when scaling and existing vmss
authenticationType Authentication type for the virtual machines
adminPasswordOrKey Admin password or SSH public key for the virtual machines, optional when scaling and existing vmss
clientVmSize Size of the Lustre client VM
clientCount Number of Lustre client instances
filesystemName Name of the Lustre filesystem exposed by the Lustre MGS node
mgsIpAddress IP address of the Lustre MGS node
vnetNewOrExisting Specifies whether to use a new or existing vnet
vnetResourceGroupName Existing Virtual Network Resource Group where Lustre servers are deployed
vnetName Existing Virtual Network name (e.g. vnet-lustre)
subnetName Lustre clients will be deployed into this subnet within the existing Virtual Network
addressPrefixes Address prefix of the virtual network
subnetPrefix Subnet prefix of the virtual network
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
NewOrScaleExisting Determines whether to deploy a new instance or scale and existing scale set up or down.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/intel-lustre/intel-lustre-clients-vmss-centos/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/intel-lustre/intel-lustre-clients-vmss-centos/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma