Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Integration Service Environment Template

Thiago Almeida tarafından
Son güncelleme tarihi: 27.05.2021

Template that creates a virtual network, 4 subnets, and then an Integration Service Environment (ISE), including non-native connectors. Use as a base for templates that require a Logic Apps ISE.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
integrationServiceEnvironmentName The name of the Integration Service Environment.
location Location for all resources.
integrationServiceEnvironmentSku The SKU for the Integration Service Environment, either Developer or Premium.
skuCapacity The number of scale units for the Integration Service Environment. 0 is the base unit.
accessEndpointType The type of access endpoint to use for the Integration Service Environment. The endpoint determine whether request or webhook triggers on logic apps in the Integration Service Environment can receive calls from outside the virtual network.
managedConnectors The list of managed connectors to deploy into the ISE in JSON array format (e.g. ["sql", "ftp" ...]). The values must be from this list: sql;ftp;azureblob;azurefile;azurequeues;azuretables;sftpwithssh;edifact;x12;servicebus;documentdb;eventhubs;mq;sqldw;db2;smtp;si3270
vnetName The name of the VNET for ISE to be deployed into.
vnetAddressPrefix The VNET address prefix. For example, 10.0.0.0/22.
subnet1Prefix The prefix for the first ISE subnet. For example, 10.0.1.0/26.
subnet1Name The name of the first ISE subnet.
subnet2Prefix The prefix for the second ISE subnet. For example, 10.0.1.64/26.
subnet2Name The name of the second ISE subnet.
subnet3Prefix The prefix for the third ISE subnet. For example, 10.0.1.128/26.
subnet3Name The name of the third ISE subnet.
subnet4Prefix The prefix for the fourth ISE subnet. For example, 10.0.1.192/26.
subnet4Name The name of the fourth ISE subnet.
rebuildVNET After the first deployment, you don't need to recreate the VNET. When set to false this will skip the VNET and subnet deployment.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/integration-service-environment/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/integration-service-environment/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Thiago Almeida tarafından daha fazla şablon