Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Guacamole VM in existing VNet

Son güncelleme tarihi: 13.05.2021

This template deploys a VM with Guacamole, the free, open source HTML5 RDP/VNC proxy. An existing Virtual Network and a subnet are required for using this template. The base image is CoreOS Stable, and the deployment uses Docker containers.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
existingVNETLocation Location of the existing VNet (in which to deploy this VM).
vmName Name for the Guacamole VM
vmSize Instance size for the Guacamole VM
adminUsername Username to login to the VMs
sshKeyData Public key for SSH authentication
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNet
existingSubnetName Name of the subnet in the VNet you want to use

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/guacamole/guacamole-rdp-vnc-gateway-existing-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/guacamole/guacamole-rdp-vnc-gateway-existing-vnet/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma